GULBENES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA AICINA PIETEIKT KANDIDĀTUS
DARBAM GULBENES NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU KOMISIJĀS

2022.gada 1.oktobrī Latvijā notiks 14.Saeimas vēlēšanas, kurās uz nākamajiem četriem
gadiem būs jāievēl 100 parlamenta deputāti.
Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un
Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, kas apstiprināta ar Centrālās
vēlēšanu komisijas 2022.gada 5.maija lēmumu Nr.14, Gulbenes novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Sanita Mickeviča ir noteikusi novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu
pieteikšanas termiņu no 2022.gada 25.jūlija līdz 2022.gada 7.augustam.
      
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1) reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
3) Gulbenes novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās novada
vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu;
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
3) kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta
iesniegšanai;
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts;
5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikumi Gulbenes novada vēlēšanu komisijai iesniedzami ar norādi “Gulbenes novada vēlēšanu
komisijai”:

 • nosūtot tos pa pastu uz adresi Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;
 • ievietojot Gulbenes novada pašvaldības pastkastītē, kas atrodas pie pašvaldības
  administrācijas ēkas galvenās ieejas iekšdurvīm (Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads,
  LV-4401);
 • vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pastu nvk@gulbene.lv .
  Pieteikuma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā
  https://www.cvk.lv/lv/jaunumi/iespejams-pieteikties-darbam-14-saeimas-velesanu-iecirknos-968
  Plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā
  https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas
  Gulbenes novada vēlēšanu komisijas kontakti:
 • Komisijas priekšsēdētāja: Sanita Mickeviča, tālr.64497712, 26482014, e-pasts:
  nvk@gulbene.lv ;
 • Komisijas sekretāre: Laima Priedeslaipa, tālr.64497714, 26338075, e-pasts:
  nvk@gulbene.lv .

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā noteikti 18 vēlēšanu iecirkņi (novada vēlēšanu komisija
izveido vēlēšanu iecirkņu komisijas piecu līdz septiņu locekļu sastāvā):